ALGEMENE VOORWAARDEN ZWAARDKOPEN.NL

!! MINIMALE LEEFTIJD VOOR HET BESTELLEN VAN PRODUCTEN VAN ZWAARDKOPEN.NL IS ACHTTIEN (18) JAAR MET UITZONDERING VAN DE KLEDING EN PROTECTIE!!

Preambule: Alle zwaarden kunnen verwondingen toebrengen die de dood als gevolg kunnen hebben. De zwaarden van zwaardkopen.nl mogen alleen gebruikt worden voor decoratieve en sportieve doeleinden. Het is ten strengste verboden om de door zwaardkopen.nl geleverde producten voor en mogen nimmer voor onethische doeleinden worden gebruikt. Verder is het verboden in het Nederlands recht om met een Zwaard zonder verpakking op straat en/of openbare ruimtes te lopen.

 ARTIKEL 1 PRIJS & BETALING

1.1   Betaling dient te geschieden voorafgaand of gelijktijdig aan/met de levering. Wanneer opdrachtgever in gedeelten betaalt, dan dient het volledige factuurbedrag binnen tien (10) dagen na levering te zijn voldaan.

1.2   Het staat de klant vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden op de website, tenzij expliciet een andere mogelijkheid voor betaling wordt geboden door vertegenwoordigers van zwaardkopen.nl.

1.3   Wanneer opdrachtgever de door zwaardkopen.nl te leveren producten afhaalt dan heeft opdrachtgever ook de mogelijkheid contact te betalen.

1.4   Facturatie geschiedt uitsluitend per e-mail.

1.5   Eventuele onjuistheden in de facturatie door zwaardkopen.nl, ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag.

1.6   Voor verzending binnen Nederland brengt zwaardkopen.nl momenteel € 8,61 verzendkosten in rekening.

1.7   Wanneer het leveringsadres van opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd dan dient de opdrachtgever voorafgaand aan levering met zwaardkopen.nl  in overleg te treden over de wijze en kosten van verzending.

1.8   Indien de klant wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten (ongeveer € 15,11) voor rekening van de klant, ook de daarmee berekende provisie van 2 % zijn voor rekening van de klant.

1.9   Wanneer opdrachtgever dient bij overschrijving het volledige factuurbedrag over te maken naar:  Rabobank te Heemskerk, IBAN: NL35 RABO 0132 9876 86,  t.n.v. Asian Import Heemskerk.  ( BTW: NL 8508.27.760 B01 Kamer van Koophandel: 53296125)

1.10  Zzwaardkopen.nl  verstuurt met post.nl.   Als post.nl prijswijzigingen doorvoert dan voert zwaardkopen.nl  automatisch deze wijzigingen ook door, Samurai-katana-shop.nl hanteert dus altijd de op dat moment geldende tarieven voor verzending.

 

ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1   Alle offertes zijn vrijblijvend en binden zwaardkopen.nl  niet. De klant kan geen rechten ontlenen aan een door zwaardkopen.nl  gedane aanbieding.

2.2   De door zwaardkopen.nl  gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

2.3   De door zwaardkopen.nl  opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 3 TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

3.1     Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door zwaardkopen.nl  uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en zwaardkopen.nl  akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

3.2     Een overeenkomst komt ook tot stand indien zwaardkopen.nl  aanvangt met de levering van producten aan de klant.

3.3     Nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met deze algemene voorwoorden is de bestelling voltooit. Opdrachtgever ontvangt een opdrachtbevestiging per e-mail.

3.4     Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan zwaardkopen.nl  en moeten schriftelijk worden aanvaard door de zwaardkopen.nl, tenzij zwaardkopen.nl  en de klant uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.

ARTIKEL 4 LEVERING

4.1   Levering vindt plaats binnen zeven (7) dagen zolang de voorraad strekt.

4.2   Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door zwaardkopen.nl   een nadere levertijd opgegeven. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.3   Levering van producten vindt plaats op een door de klant te bepalen adres.

4.4   Wanneer opdrachtgever een artikel reserveert dan is de termijn daarvan tien (10) dagen. Daarna wordt het artikel wederom verkocht.

4.5   Zwaardkopen.nl niet direct betrokken bij het transport van de door zwaardkopen.nl  te leveren producten. Zwaardkopen.nl verstuurt alle producten met het verzekerde pakket van Post.nl, mocht het product worden vermist, als er eventuele schade ontstaat of anderszins dan reikt de aansprakelijkheid van zwaardkopen.nl  niet verder dan deze met Post.nl overeengekomen verzekering. Deze verzekering dekt tot een bedrag van € 500,-, zwaardkopen.nl  raadt dan ook sterk aan om producten boven de € 500,- persoonlijk af te komen halen. Zwaardkopen.nl  zal aantoonbaar actie ondernemen om de vermissing, schade of anderszins zo bevredigend voor de klant proberen op te lossen. De klant zal ook zijn medewerking verlenen bij een door Post.nl ingesteld onderzoek naar de aard van de klachten. Zwaardkopen.nl verstuurt per Post.nl. Als Post.nl verzekeringswijzigingen doorvoert dan voert zwaardkopen.nl  automatisch deze wijzigingen ook door.

ARTIKEL 5 RETOURNERING

5.1       Indien een klant een product via de website van zwaardkopen.nl  bestelt heeft de klant het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan zwaardkopen.nl  retourneren, waarna zwaardkopen.nl  het aankoopbedrag terug stort aan de klant. De verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de klant.

5.2       In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.1 kan de klant de door zwaardkopen.nl  geleverde producten niet retourneren indien de producten volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5.3       Hetgeen bepaald in artikel 5.1 gaat alleen op indien de producten compleet, in originele staat en onbeschadigd worden geretourneerd. Eventuele schade toegebracht aan de door klant retourneerde producten worden verrekend met het terug te boeken aankoopbedrag.

5.4       Voor het retourneren van producten dient u het opgegeven postadres te gebruiken.

ARTIKEL 6 GARANTIE

6.1            De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient binnen veertien (14) dagen na ontdekking  zwaardkopen.nl  hiervan op de hoogste stellen.

6.2            Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan zwaardkopen.nl  zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3            Indien de door de klant geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient de klant zwaardkopen.nl  een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen.

6.4            Eventuele aanspraken van de klant op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van de klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

6.5            Het recht op garantie van de opdrachtgever komt te vervallen indien:

Er sprake is van nalatig onderhoud of opzet aan de kant van opdrachtgever       

Er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever: (Over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;  Er reparaties verricht door de klant zelf of door derden       Opdrachtgever zwaardkopen.nl   onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om de klacht te verhelpen;   Er sprake is van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);    

Opdrachtgever de gebruiksaanwijzingen niet- of niet juist in acht heeft genomen;      Opdrachtgever zich niet aan de verplichtingen zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden      Opdrachtgever wijzigingen aan het artikel of heeft aangebracht;

6.6            De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

6.7            Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij zwaardkopen.nl  worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1    Zwaardkopen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door zwaardkopen.nl  geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van zwaardkopen.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

 

7.2       Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van zwaardkopen.nl  komt.

7.3       Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van  zwaardkopen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan zwaardkopen.nl  toegerekend kunnen worden·         Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4      Zwaardkopen.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en letselschade.

7.5       Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van zwaardkopen.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.6       De klant vrijwaart zwaardkopen.nl  tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst

7.7       Zwaardkopen.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

 

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

8.1            In beginsel dient de klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van zwaardkopen.nl  en de klant.

8.2            De klant dient zorg te dragen dat zwaardkopen.nl  alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

8.3            De klant dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door zwaardkopen.nl  geleverde producten. Wanneer de klant dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.3

8.4            Door het plaatsen van een bestelling met betrekking tot wapens en dergelijke geeft de opdrachtgever aan dat die minimaal de leeftijd van achttien (18) jaar heeft behaald en op de hoogte is van de wettelijke regels inzake deze artikelen, de verantwoordelijkheid hiervoor is geheel aan de klant.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1      Zwaardkopen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2       Zwaardkopen.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom

10.1            De door zwaardkopen.nl  geleverde producten blijven eigendom van zwaardkopen.nl  tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met zwaardkopen.nl  gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.2            Ingeval zwaardkopen.nl  een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van zwaardkopen.nl vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

ARTIKEL 11 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

11.1            Budo Trade LTD: De private limited company, Budo Trade LTD, statutair gevestigd te Londen en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 53296125, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen onder vallen. Zwaardkopen.nl is een  handelsnaam van Budo Trade LTD. (BTW: NL 8508.27.760 B01, Kamer van Koophandel: 53296125).

11.2            Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Zwaardkopen.nl  een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een product.

11.3            Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door zwaardkopen.nl.  Hier valt zeker onder te verstaan: geïmporteerde Japanse cultuurgoederen, en Katana's .

11.4            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van zwaardkopen.nl  en tevens alle overeenkomsten die zwaardkopen.nl  aangaat met haar klant.

11.5            De door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met zwaardkopen.nl.

11.6            Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

11.7            In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

11.8            De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat zwaardkopen.nl  deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

11.9            De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van zwaardkopen.nl  op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zwaardkopen.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Zwaardkopen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

ARTIKEL 12 PRIVACY

12.1            Alle persoonsgegevens worden bij de leverancier opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1            Op alle rechtsbetrekking waarbij zwaardkopen.nl  partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2            De klant en zwaardkopen.nl  zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Volg ons op Facebook